โครงสร้างรายวิชา

ง21101  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี


ง21101  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1 เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้า อธิบาย หลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการทำงาน เช่น สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลต่างๆ  ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนประเภท วิธีการประมวลผลข้อมูล  ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ และระดับของสารสนเทศ

วิเคราะห์หลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  อภิปรายลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  และการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติที่ดี และเห็นคุณค่า ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ตัวชี้วัด

ง 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม        3             ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  1 รหัสวิชา  ง21101
จำนวน  1.0  หน่วยกิต  จำนวนเวลา  40  ชั่วโมง

 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/หน่วยย่อยการเรียนรู้ มาตรฐาน / ตัวชี้วัด จำนวนชั่วโมง น้ำหนักคะแนน
1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ง 3.1   ม.1/1 18 35
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 3.1   ม.1/2 8 15
3 การประมวลผลข้อมูล ง 3.1   ม.1/3 10 20
สอบกลางภาค 2 10
สอบปลายภาค 2 20
รวม 40 100
Advertisements

2 Responses

  1. ใช้ตามนี้ได้เลย

  2. เรียนคุณครูทนงศักดิ์ คะ ดิฉัน ครูสุภาวดี คะ จากโรงเรียนบ้านร่องแช่คะ
    ขอบคุณมากที่แบ่งปันคือดิชั้นได้สอนนะคะคอมม.1นะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: